Úvodní stránka » Doporučujeme » Požární bezpečnost komínů

NAŘÍZENÍ VLÁDY o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Již nkolik let je v platnosti Nařízení vlády č. 91/2010 sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Jaké podmínky jsou tedy stanoveny, jaké povinnosti z něho vyplývají pro provozovatele komínů a kouřovodů, tedy spalinových cest? Pokusíme se na tyto a další otázky odpovědět.

1. Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. S největší pravděpodobností, jste to právě i vy, na koho se tato legislativa vztahuje.

2. Jaké jsou podmínky provozu spalinové cesty a samotného spotřebiče paliv z hlediska požární bezpečnosti? Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

3. Kdo smí provádět kontrolu, čištění a revize spalinových cest? Kontrolu, čištění a revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, můžete provádět svépomocí.

3. Jak často musíte nechat kontrolovat a čistit spalinové cesty a spotřebiče paliv? Lhůty pro jednotlivé činnosti související s provozem spalinové cesty neleznete v této příloze.

 

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív