UHELNÉ SKLADY - Hlaváč, spol. s r.o.

Všeobecné ochodní podmínky

1        Základní ustanovení

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou UHELNÉ SKLADY – Hlaváč, Sebuzínská 345, Ústí nad Labem, 40321, IČ: 25479431, DIČ: CZ 25479431, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20052 (dále Prodávající) a zákazníkem (dále Kupující), který je odběratelem pevných paliv  (dále Zboží). Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2       Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona  Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

2        Objednávka

2.1       Kupující realizuje objednávku telefonicky nebo písemně na adresu elektronické pošty uhelneskladyhlavac@seznam.cz (dále jen Email).

2.2       Kupující má právo odstoupit od objednávky do dvou dnů před datem dodání Zboží a to telefonicky nebo Emailem. Pokud tak neučiní a Zboží dle objednávky nepřevezme, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět a případně další náklady vzniklé nepřevzetím Zboží.

2.3       Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její části v případě, že není schopen dodat Zboží v požadovaném termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je Prodávající povinen informovat Kupujícího telefonicky nebo Emailem a to ihned po zjištění této skutečnosti.

3        Termíny a způsob dodání Zboží

3.1       Termín dodání Zboží dohodne Prodávající s Kupujícím. Zboží je možné dopravit na místo určení vozidlem Prodávajícího  nebo osobním odběrem Kupujícího na provozovně Prodávajícího.

3.2       Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je uvedena v ceníku dopravy.

3.3       Při převzetí Zboží je Kupující povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

3.4       Při dopravě vozidlem Prodávajícího  je Kupující povinen připravit místo na skládání Zboží následovně:

3.4.1       Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

3.4.2       V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko s rozměry minimálně 40x50 cm a vzdálenost od země maximálně 80 cm.

3.4.3       Kupující je povinen před vykládkou paliv vyklidit místo pro techniku na složení Zboží a na Zboží samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich poškození nese odpovědnost výhradně Kupující.

3.4.4       Odpovědnost za škodu u Kupujícího nese Kupující, který určuje, na kterých místech pozemku se smí vozidlo Prodávajícího  pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením výše uvedených bodů.

4        Cena Zboží

4.1       Cena Zboží je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání Zboží.

4.2       Akční nabídka je platná do vyprodání Zboží nebo do data ukončení akce.

4.3       Při požadovaném odložení lhůty dodání Zboží ze strany zákazníka po uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání Zboží.

4.4       Pokud Prodávající nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

4.5       Součástí uvedené ceny Zboží není platba za dopravu. Platba za dopravu Zboží je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých Zboží.

4.6       Platba za pevná paliva je možná pouze při jejich převzetí v hotovosti.

5        Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

5.1       Kupující má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží v rozsahu sjednané dodávky.

5.2       Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu nebo Emailem. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v  souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší.

5.3       Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 5.1.

5.4       Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující učinit vůči Prodávajícímu formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo Emailem.

5.5       Kupující je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu Prodávajícímu  Zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.  Prodávající není povinen zajistit a realizovat nakládku Zboží na určený dopravní prostředek a jeho přepravu na místo původní expedice.

5.6       Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující.

5.7       Kupující je povinen vrátit Zboží nepoškozené a neopotřebené. Prodávající je povinen ve lhůtě do 14 dnů vrátit finanční částku za zjištěné množství  – váhové množství při vrácení zboží.

6        Závěrečná ustanovení

6.1       Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 16. 6. 2016.

6.2       Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

6.3       Sklad uhlí se nachází v ulici Průmyslová, u nádraží Chabařovice.

'

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív