Úvodní stránka » Sortiment » REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

1.      Uplatňování reklamace na vadné zakoupené zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

2.      Reklamace váhového množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3.      Reklamace na optické vady

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u optických vad do 10 – ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva. Reklamovaná vada spojená s palivem není porušení kupní smlouvy a není důvod k vracení reklamovaného zboží zpět prodejci.

4.      Reklamace na skryté vady

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 6 – ti měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

5.      Postup reklamace na optické a skryté vady

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Odběr vzorku reklamovaného uhlí lze uskutečnit pouze za přítomnosti obou zúčastněných stran, tj. kupujícího a prodávajícího.

Tyto reklamace řeší akreditované laboratoře:

a) Severočeské doly a.s., útvar obchodu - pracoviště Bílina, ul. 5. května 213, 418 29  Bílina, tel.: 417 80 42 12, email: podolnikova@sdas.cz. 

b) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37,

tel.: 476208610, fax 476706948, e-mail: vuhu@vuhu.cz.

Lhůta na vyřízení je 30 dní.

O průběhu reklamace se provede zápis.  Forma  oprávněné reklamace bude řešena finanční slevou, případně dodáním nové dodávky paliva a to v množství uznané reklamace (po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím). V případě neoprávněnosti reklamce dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

6.      Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z akreditované laboratoře uhlí. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledů rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné.

7.      Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák. §619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem.
Platí pro prodejnu pevných paliv UHELNÉ SKLADY – Hlaváč, spol. s r.o

 

Reklamační řád si můžete stáhnou zde.

 

 

 

Aktuality

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? 

Slevy uhlí jaro 2019

Jarní slevy uhlí 2019

archív